ISO 9001:2008, ISO 9001:2015

Normę ISO 9001  mogą stosować wszystkie firmy, niezależnie od ich wielkości i branży. Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom Klienta. Certyfikat ISO 9001 jest potwierdzeniem że dana firma wdrożyła System Zarządzania Jakością i spełnia wymagania, które pozwalają dostarczać wyroby i usługi zgodne z oczekiwaniami Klienta. ISO jest normą akceptowaną na całym świecie.

KORZYŚCI:

 • przejrzyste zasady odpowiedzialności
 • usprawnienie zarządzania w firmie
 • zapewnienie sprawności przepływu informacji
 • przejrzystość procesów
 • poprawa jakości wyrobów i usług
 • zwiększenie zaufania Klientów
 • poprawa pozycji konkurencyjnej
 • wzrost prestiżu i wiarygodności firmy

WDROŻENIE (w ramach naszej usługi proponujemy)

 • wstępną analizę przedsiębiorstwa
 • szkolenia personelu (stanowią 1 etap wdrożenia systemu)
 • opracowanie dokumentacji systemowej
 • pomoc przy wdrożeniu systemu
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych
 • stworzenie księgi jakości
 • pomoc w wyborze jednostki certyfikującej
 • reprezentowanie Państwa firmy w kontaktach z wybraną jednostką certyfikującą

____________________________________________________________________________________________

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP)

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP)– (ang. Factory Production Control, FPC) to stała wewnętrzna kontrola produkcji, prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania.
System dokumentowania kontroli gwarantuje jednolitą interpretację zapewnienia jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania systemu kontroli produkcji.
ZKP jest wymagane prawnie w ocenie zgodności dla wyrobów budowlanych używanych w krajach UE. W Polsce od 2004 roku. Dotyczy m.in. producentów prefabrykatów, mieszanek mineralno-asfaltowych, kruszyw, drewna konstrukcyjnego, kruszyw, elementów murowych itp.

____________________________________________________________________________________________

Norma PN-N 18001

PN-N 18001 powszechnie znany skrót dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy: PN-N-18001:2004. System zarządzania BHP opisany w normie jest oparty na, klasycznej dla zarządzania jakością, filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z Kołem Deminga. W Polsce pierwsza edycja normy pojawiła się w 1999 roku, a w 2004 roku została wydana przez PKN nowelizacja.
PN 18001 jest normą zawierającą zbiór wymagań, które po spełnieniu przez daną organizację są podstawą do wydania certyfikatu zgodności przez zaproszoną jednostkę certyfikującą.

Zakres stosowania:

 • – wdrożenie systemu zarządzania BHP
 • – ocena ryzyka zawodowego pracowników
 • – ocena ryzyka zawierająca prace podwykonawców oraz obecność gości

Podkreślić należy że zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla we wdrożenie systemu daje wymierne efekty przekładające się na funkcjonowanie firmy.

____________________________________________________________________________________________

HACCP, ISO 22000

HACCP wykorzystywany jest w firmach produkujących i handlujących produktami spożywczymi. Zajmuje się analizą zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Jest systemem mającym na celu zapewnienie produkcji bezpiecznej i zdrowej żywności.

KORZYŚCI:

 • produkcja zgodna z założonymi wymaganiami jakościowymi i higienicznymi
 • ograniczenie końcowej kontroli produktu
 • możliwość przewidywania zagrożeń  oraz zabezpieczenia się przed nimi
 • minimalizacja strat (czasu, energii, kosztów, innych zasobów wykorzystywanych do poprawy błędów)
 • zwiększenie samokontroli i odpowiedzialności wśród pracowników
 • spełnienie prawnych wymagań produkcji bezpiecznej żywności
 • poprawa pozycji konkurencyjnej
 • zaufanie w oczach konsumentów i kontrahentów

WDROŻENIE (w ramach naszej usługi proponujemy)

 • wstępną analizę przedsiębiorstwa
 • szkolenia personelu (stanowią 1 etap wdrożenia systemu)
 • opracowanie dokumentacji systemowej
 • pomoc przy wdrożeniu systemu
 • przeprowadzenie auditów wewnętrznych
 • pomoc w wyborze jednostki certyfikującej
 • reprezentowanie Państwa firmy w kontaktach z wybraną jednostką certyfikującą

____________________________________________________________________________________________

ISO 22301

Norma ISO 22301 jest systemem Zarządzania Ciągłością Działania. Norma ta jest uniwersalna i może być stosowana w każdej organizacji, bez względu na branżę czy wielkość.

Zarządzanie Ciągłością Działania pozwala na utrzymanie określonego poziomu w dostarczaniu produktów lub świadczenia usług w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w funkcjonowaniu organizacji.

KORZYŚCI:

 • Zwiększona wiedza na temat priorytetów w zakresie ochrony ciągłości funkcjonowania,
 • Podejmowanie decyzji z uwzględnieniem wiedzy o ryzykach utraty ciągłości
 • Udokumentowany zestaw procedur i instrukcji pozwalający na utrzymanie określonej odporności na negatywne zdarzenia
 • Określenie potencjalnego wpływu zakłóceń na organizację
 • Okazywanie klientom, dostawcom oraz wymogom przetargowym swojej odporności na sytuacje kryzysowe
 • Aktywne podejście do minimalizowania wpływu incydentów

WDROŻENIE (w ramach naszej usługi proponujemy)

 • wstępną analizę przedsiębiorstwa
 • szkolenia personelu (stanowią 1 etap wdrożenia systemu)
 • opracowanie dokumentacji systemowej
 • pomoc przy wdrożeniu systemu
 • przeprowadzenie auditów wewnętrznych
 • pomoc w wyborze jednostki certyfikującej
 • reprezentowanie Państwa firmy w kontaktach z wybraną jednostką certyfikującą

____________________________________________________________________________________________

ISO/IEC 27001

Norma ISO/IEC 27001 jest to zbiór wymagań umożliwiających przeprowadzenie certyfikacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwa informacji. W Polsce normę ISO/IEC 27001 opublikowano 4 stycznia 2007 r. jako PN-ISO/IEC 27001:2007.

Spełniając  wymagania normy ISO/IEC 27001 wdrożone zostają zabezpieczenia nie tylko w systemach informatycznych, ale również w obszarach prawno – organizacyjnym, fizycznym i osobowym. Standard ten jest coraz bardziej popularny oraz staje się podstawą w organizacji procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji w różnych organizacjach.

KORZYŚCI:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa informacji istotnych dla firmy i jej rozwoju
 • Zminimalizowanie ryzyka dostania się dokumentów, informacji do osób nieupoważnionych
 • Zaufanie kontrahentów do organizacji
 • Określenie czynności dozwolonych i zakazanych dla pracowników
 • Wzrost odpowiedzialności wszystkich pracowników w odniesieniu do zasobów firmy
 • Uniknięcie kar za naruszenie bezpieczeństwa informacji

WDROŻENIE (w ramach naszej usługi proponujemy)

 • wstępną analizę przedsiębiorstwa
 • szkolenia personelu (stanowią 1 etap wdrożenia systemu)
 • opracowanie dokumentacji systemowej
 • pomoc przy wdrożeniu systemu
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych
 • pomoc w wyborze jednostki certyfikującej
 • reprezentowanie Państwa firmy w kontaktach z wybraną jednostką certyfikującą

____________________________________________________________________________________________

ISO 50001

ISO 5001 jest międzynarodową normą dotyczącą systemu zarządzania energią, opracowaną na podstawie europejskiego standardu EN 16001. Norma ta dotyczy redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. System ten wprowadza oraz opisuje pojęcie zarządzania energią stawiając za cel efektywne gospodarowanie energią w każdej formie.

Norma ma zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od lokalizacji, wielkości lub branży, ze szczególnym uwzględnieniem firm stosujących procesy energochłonne lub emitujących znaczne ilości gazów cieplarnianych.

KORZYŚCI:

 • Poprawa efektywności energetycznej
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych
 • Mierzenie i monitorowanie wykorzystywania energii, aby rozpoznać obszary wymagające poprawy efektywności
 • Zgodność z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną
 • Udowodnienie troski o środowisko, aby spełnić wymagania przetargowe
 • Możliwość integracji z innymi systemami zarządzania

WDROŻENIE (w ramach naszej usługi proponujemy)

 • wstępną analizę przedsiębiorstwa
 • szkolenia personelu (stanowią 1 etap wdrożenia systemu)
 • opracowanie dokumentacji systemowej
 • pomoc przy wdrożeniu systemu
 • przeprowadzenie auditów wewnętrznych
 • pomoc w wyborze jednostki certyfikującej
 • reprezentowanie Państwa firmy w kontaktach z wybraną jednostką certyfikującą

____________________________________________________________________________________________

PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011

 Jest normą międzynarodową, definiującą wymagania dla systemu zarządzania jakością w odniesieniu do produkcji urządzeń, maszyn i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferach wybuchowych.

Norma ISO/IEC 80079-34:2011 stanowi rozszerzenie normy ISO 9001 oraz skupia się na systemie jakości w produkcji wyrobów przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem.

WDROŻENIE (w ramach naszej usługi proponujemy)

 • wstępną analizę przedsiębiorstwa
 • szkolenia personelu (stanowią 1 etap wdrożenia systemu)
 • opracowanie dokumentacji systemowej
 • pomoc przy wdrożeniu systemu
 • przeprowadzenie auditów wewnętrznych
 • pomoc w wyborze jednostki certyfikującej
 • reprezentowanie Państwa firmy w kontaktach z wybraną jednostką certyfikującą