Prowadzimy obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie BHP.

Zakres usługi:

 • prowadzenie wymaganych szkoleń bhp dla pracowników i pracodawców,
 • kontrola przestrzegania przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy i na terenie zakładu pracy,
 • prowadzenie postępowań powypadkowych w ścisłej współpracy z kierownictwem zakładu,
 • przestrzeganie terminowości wykonania przez pracowników badań profilaktycznych i wnioskowanie o ich terminowe wykonanie,
 • merytoryczny udział w opracowywaniu Oceny Ryzyka Zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • wykonywanie innych obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 109, poz. 704),
 • merytoryczny udział w opracowywaniu oceny ryzyka technicznego maszyn,
 • doradztwo w kwestiach dotyczących szeroko pojętego Prawa Pracy.

Norma PN-N 18001

PN-N 18001 powszechnie znany skrót dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy: PN-N-18001:2004. System zarządzania BHP opisany w normie jest oparty na, klasycznej dla zarządzania jakością, filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z Kołem Deminga. W Polsce pierwsza edycja normy pojawiła się w 1999 roku, a w 2004 roku została wydana przez PKN nowelizacja.
PN 18001 jest normą zawierającą zbiór wymagań, które po spełnieniu przez daną organizację są podstawą do wydania certyfikatu zgodności przez zaproszoną jednostkę certyfikującą.

Zakres stosowania:

 • – wdrożenie systemu zarządzania BHP
 • – ocena ryzyka zawodowego pracowników
 • – ocena ryzyka zawierająca prace podwykonawców oraz obecność gości

Podkreślić należy że zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla we wdrożenie systemu daje wymierne efekty przekładające się na funkcjonowanie firmy.